Pku

ID 题号 用户名 运行状态 运行时间 峰值内存 编译器 代码长度 提交时间
283305 1036 34Issac (我可以摸摸你的奖杯吗) Wrong Answer G++ 2032 B 2018-11-15 15:09:16
283304 1036 34Issac (我可以摸摸你的奖杯吗) Wrong Answer G++ 1138 B 2018-11-15 15:02:46
283303 1036 34Issac (我可以摸摸你的奖杯吗) Wrong Answer G++ 2002 B 2018-11-15 14:59:06
283302 1036 34Issac (我可以摸摸你的奖杯吗) Wrong Answer G++ 2003 B 2018-11-15 14:46:20
283301 1036 34Issac (我可以摸摸你的奖杯吗) Wrong Answer G++ 2132 B 2018-11-15 14:44:26
283300 1036 34Issac (我可以摸摸你的奖杯吗) Accepted 0 MS 316 K G++ 1090 B 2018-11-15 14:43:47
283299 1036 34Issac (我可以摸摸你的奖杯吗) Wrong Answer G++ 2107 B 2018-11-15 14:37:41
283297 1036 34Issac (我可以摸摸你的奖杯吗) Wrong Answer G++ 2042 B 2018-11-15 14:25:41
283293 1036 34Issac (我可以摸摸你的奖杯吗) Wrong Answer G++ 2070 B 2018-11-15 13:53:05
283280 1852 916106840437 Accepted 125 MS 1016 K G++ 528 B 2018-11-14 23:09:26
283279 1000 wr916106840637 Accepted 0 MS 676 K G++ 126 B 2018-11-14 20:46:55
283217 1000 bigzyx AuthorizationError C++ 137 B 2018-11-13 01:20:02
283207 1000 efvdjnzdf AuthorizationError C++ 138 B 2018-11-12 20:57:31
283206 1000 Claire AuthorizationError C++ 138 B 2018-11-12 20:54:14
283205 1000 Claire AuthorizationError C++ 130 B 2018-11-12 20:51:57
283204 1000 Claire AuthorizationError G++ 130 B 2018-11-12 20:51:40
283203 1000 Claire AuthorizationError G++ 401 B 2018-11-12 20:49:42
283149 1088 917000720243 (田日光) AuthorizationError G++ 1082 B 2018-11-11 20:39:11
283132 1000 343006775 AuthorizationError G++ 132 B 2018-11-11 12:14:39
283129 1328 914106840642 AuthorizationError G++ 1471 B 2018-11-10 22:06:52
283128 1328 914106840642 AuthorizationError G++ 1467 B 2018-11-10 21:51:51
283122 1218 honda AuthorizationError G++ 478 B 2018-11-10 14:54:16
283121 1218 honda AuthorizationError G++ 478 B 2018-11-10 14:53:23
283120 1218 honda AuthorizationError G++ 478 B 2018-11-10 14:52:23
283095 2449 917106840223 (Ellery) AuthorizationError C++ 2868 B 2018-11-09 19:05:28
283087 2449 917106840223 (Ellery) OverFailed C++ 2868 B 2018-11-09 16:48:39
283024 1000 917106840223 (Ellery) Compile Error G++ 656 B 2018-11-08 10:20:09
283004 2991 917000720243 (田日光) Compile Error C++ 1817 B 2018-11-07 20:28:03
283003 2991 917000720243 (田日光) Compile Error G++ 1817 B 2018-11-07 20:27:26
283002 2991 917000720243 (田日光) Compile Error G++ 1788 B 2018-11-07 20:26:36
282873 1055 HJWAJ (原来最好的切题方式,真的是一题一题做下去。) Accepted 0 MS 660 K G++ 2450 B 2018-11-04 19:50:24
282765 1509 yjl9903 (XLor) Accepted 0 MS 636 K G++ 717 B 2018-11-01 16:23:52
282764 1509 yjl9903 (XLor) Compile Error G++ 716 B 2018-11-01 16:22:28
282738 1852 1393717907 Compile Error C++ 263 B 2018-10-31 23:11:10
282736 1852 1393717907 Compile Error C++ 263 B 2018-10-31 23:10:25
282735 1852 1393717907 Time Limit Exceeded G++ 289 B 2018-10-31 23:09:44
282733 1852 1393717907 Time Limit Exceeded G++ 263 B 2018-10-31 23:04:11
282732 1852 1393717907 Accepted 141 MS 632 K G++ 342 B 2018-10-31 23:03:38
282729 1852 wangxiaoxia (少侠) Time Limit Exceeded G++ 316 B 2018-10-31 22:32:15
282728 1852 wangxiaoxia (少侠) Compile Error G++ 625 B 2018-10-31 22:30:23
282727 1852 wangxiaoxia (少侠) Compile Error G++ 485 B 2018-10-31 22:29:21
282691 1852 wangxiaoxia (少侠) Time Limit Exceeded G++ 316 B 2018-10-31 15:04:43
282605 1052 HJWAJ (原来最好的切题方式,真的是一题一题做下去。) Accepted 16 MS 124 K C++ 4567 B 2018-10-29 01:29:41
282604 1052 HJWAJ (原来最好的切题方式,真的是一题一题做下去。) Wrong Answer C++ 3153 B 2018-10-29 00:33:05
282602 2348 Yangsh07 Accepted 0 MS 312 K G++ 439 B 2018-10-28 22:58:41
282601 2348 Yangsh07 Wrong Answer G++ 401 B 2018-10-28 22:57:54
282600 1052 HJWAJ (原来最好的切题方式,真的是一题一题做下去。) Wrong Answer C++ 2564 B 2018-10-28 22:46:55
282588 1517 Yangsh07 Accepted 0 MS 644 K G++ 451 B 2018-10-28 17:59:50
282587 1517 Yangsh07 Wrong Answer G++ 573 B 2018-10-28 17:21:38
282586 1517 Yangsh07 Compile Error G++ 671 B 2018-10-28 17:21:12