CF

ID 题号 用户名 运行状态 运行时间 峰值内存 编译器 代码长度 提交时间
122892 430B comzyh (楼上们好厉害) Accepted 15 MS 12 K GNU C++ 4.7 868 B 2015-12-04 21:32:12
122887 430B comzyh (楼上们好厉害) Error GNU C++ 4.7 854 B 2015-12-04 19:03:43
122886 430B comzyh (楼上们好厉害) Error GNU C++ 4.7 854 B 2015-12-04 19:00:51
122884 430B comzyh (楼上们好厉害) Error GNU C++ 4.7 838 B 2015-12-04 18:58:53
122883 430B comzyh (楼上们好厉害) You have submitted exactly the same code before GNU C++ 4.7 826 B 2015-12-04 18:56:24
120614 100A xurtx Error GNU C++0x 4 200 B 2015-11-06 11:28:44
120613 100A xurtx Error GNU C++ 4.7 200 B 2015-11-06 11:28:04
119565 100C xiaoluzjg Error GNU C++ 4.7 118 B 2015-11-01 11:33:08
114605 100C cainiao54946 Error GNU C++ 4.7 98 B 2015-09-18 10:13:27
113879 100A huren5000 Error GNU C 4 242 B 2015-09-13 17:55:01
113875 100A huren5000 Error GNU C 4 211 B 2015-09-13 16:56:38
113874 100A huren5000 Submitting GNU C++ 4.7 211 B 2015-09-13 16:51:19
113873 100A huren5000 Error GNU C 4 194 B 2015-09-13 16:45:45
112177 100C 914106840322 (飞舞的魔术师) Submitting GNU C++ 4.7 101 B 2015-09-06 22:15:43
111023 100A Vec ( :( 吐血。。。) Error GNU C 4 255 B 2015-08-30 23:32:49
111022 100A Vec ( :( 吐血。。。) Error GNU C++ 4.7 309 B 2015-08-30 23:28:10
111021 100A Vec ( :( 吐血。。。) Error GNU C++ 4.7 309 B 2015-08-30 23:16:29
109405 494D ACplus Error GNU C++ 4.7 691 B 2015-07-29 12:44:44
107432 100A Lilacy (ce。。) Error GNU C 4 327 B 2015-07-05 00:56:40
107431 100A Lilacy (ce。。) Error GNU C++ 4.7 327 B 2015-07-05 00:56:18
107418 100A Lilacy (ce。。) Error GNU C++ 4.7 321 B 2015-07-05 00:16:42
105957 100C 914106840543 Error GNU C++ 4.7 127 B 2015-05-11 22:28:22
105956 100C 914106840543 Error GNU C++ 4.7 127 B 2015-05-11 22:23:57
105589 185A 914106840238 Wrong answer on test 3 30 MS 0 K GNU C++ 4.7 880 B 2015-05-04 13:52:47
105584 185A 914106840238 Error GNU C++0x 4 859 B 2015-05-04 12:33:02
105583 185A 914106840238 Wrong answer on test 3 0 MS 0 K GNU C++ 4.7 859 B 2015-05-04 12:31:45
105582 185A 914106840238 Error GNU C++0x 4 859 B 2015-05-04 12:28:42
105581 185A 914106840238 Wrong answer on test 3 0 MS 0 K GNU C++ 4.7 859 B 2015-05-04 12:27:00
103988 100A hehehe Error GNU C++ 4.7 216 B 2015-03-25 21:14:07
103733 430B comzyh (楼上们好厉害) Error GNU C++ 4.7 826 B 2015-03-19 21:56:04
103681 100C 914106840643 (freestyle) Error GNU C++ 4.7 117 B 2015-03-19 08:37:07
103680 100C 914106840643 (freestyle) Error GNU C++ 4.7 117 B 2015-03-19 08:36:28
103405 75A tigerwangtonghu (大傻子) Accepted 30 MS 4 K GNU C++ 4.7 675 B 2015-03-09 08:39:31
103404 75A tigerwangtonghu (大傻子) Wrong answer on test 1 30 MS 0 K GNU C++ 4.7 542 B 2015-03-09 08:37:09
102963 100C 914106840239 (浅年半夏 ) Error GNU C++ 4.7 117 B 2015-02-13 10:48:58
102962 100C 914106840239 (浅年半夏 ) Error GNU C++ 4.7 117 B 2015-02-13 10:48:07
102961 100C 914106840239 (浅年半夏 ) Error GNU C++ 4.7 117 B 2015-02-13 10:46:12
102902 100A 914106840239 (浅年半夏 ) Error GNU C++ 4.7 402 B 2015-02-11 12:51:06
102901 100A 914106840239 (浅年半夏 ) Error GNU C++ 4.7 202 B 2015-02-11 12:49:54
102900 100A 914106840239 (浅年半夏 ) Error GNU C++ 4.7 202 B 2015-02-11 12:48:48
102899 100A 914106840239 (浅年半夏 ) Submitting GNU C++ 4.7 202 B 2015-02-11 12:48:44
102898 100A 914106840239 (浅年半夏 ) Submitting GNU C++ 4.7 202 B 2015-02-11 12:47:07
102841 100C shgsyg Submitting GNU C++ 4.7 200 B 2015-02-10 16:09:59
102411 100C wb983 Submitting Go 1.2 108 B 2015-02-03 23:32:50
102094 343C hetanglianyi (dsy) Wrong answer on test 4 92 MS 1572 K GNU C++ 4.7 1444 B 2015-01-26 20:58:18
102093 343C hetanglianyi (dsy) Wrong answer on test 4 30 MS 1572 K GNU C++ 4.7 1447 B 2015-01-26 20:49:44
102092 343C hetanglianyi (dsy) Time limit exceeded on test 1 1000 MS 1564 K GNU C++ 4.7 1434 B 2015-01-26 20:44:29
101927 100A tigerwangtonghu (大傻子) Submitting GNU C 4 235 B 2015-01-11 18:25:38
101926 430B comzyh (楼上们好厉害) Happy New Year! 15 MS 4 K GNU C++ 4.7 834 B 2015-01-11 18:23:10
101925 100A tigerwangtonghu (大傻子) Submitting GNU C++ 4.7 235 B 2015-01-11 18:18:21