CF

ID 题号 用户名 运行状态 运行时间 峰值内存 编译器 代码长度 提交时间
88563 100A 913106840144 (Jinbao) Submitting GNU C++ 4.7 223 B 2014-06-30 15:16:33
88484 100C 913000720238 (rhythm master) Submitting GNU C++ 4.7 1287 B 2014-06-28 22:26:13
88472 430B comzyh (楼上们好厉害) Accepted 15 MS 4 K GNU C++ 4.7 832 B 2014-06-28 21:56:59
88436 100C 913000720237 (先WA一发签个到) Submitting GNU C++ 4.7 150 B 2014-06-26 23:29:46
88433 100A 5042110 (LightTime) Submitting GNU C++ 4.7 359 B 2014-06-26 22:52:06
88431 341A withwind (withwind) Submitting GNU C++ 4.7 1504 B 2014-06-26 18:48:21
88430 341A withwind (withwind) Wrong answer on test 1 92 MS 16436 K GNU C++ 4.7 1504 B 2014-06-26 18:47:34
88429 363E withwind (withwind) FetchError 15 MS 13332 K GNU C++ 4.7 3517 B 2014-06-26 18:47:33
88401 341C withwind (withwind) Accepted 124 MS 16444 K GNU C++ 4.7 1375 B 2014-06-25 19:32:40
88400 100C withwind (withwind) Error Python 2.7 502 B 2014-06-25 19:22:58
88399 100C withwind (withwind) Error Python 2.7 490 B 2014-06-25 19:22:42
88398 100C withwind (withwind) Error GNU C++ 4.7 490 B 2014-06-25 19:22:35
88397 363E withwind (withwind) FetchError 31 MS 13332 K GNU C++ 4.7 3389 B 2014-06-25 17:03:08
88396 363A withwind (withwind) You have submitted exactly the same code before GNU C++ 4.7 990 B 2014-06-25 17:02:10
88395 363C withwind (withwind) You have submitted exactly the same code before GNU C++ 4.7 1129 B 2014-06-25 17:01:34
88394 363C withwind (withwind) You have submitted exactly the same code before GNU C++ 4.7 1129 B 2014-06-25 17:01:16
88393 363C withwind (withwind) FetchError 30 MS 4 K GNU C++ 4.7 1129 B 2014-06-25 17:00:41
88392 363A withwind (withwind) FetchError 30 MS 0 K GNU C++ 4.7 990 B 2014-06-25 17:00:00
88379 430B maemual (admin) Accepted 15 MS 4 K GNU C++ 4.7 853 B 2014-06-25 14:55:01
88378 430B maemual (admin) You have submitted exactly the same code before GNU C++ 4.7 826 B 2014-06-25 14:53:00
88377 430B comzyh001 Accepted 15 MS 8 K GNU C++ 4.7 826 B 2014-06-25 14:44:19
88376 430B maemual (admin) AuthorizationError GNU C++ 4.7 826 B 2014-06-25 13:52:38
88375 430B maemual (admin) AuthorizationError GNU C++ 4.7 826 B 2014-06-25 12:51:15
88372 430B comzyh (楼上们好厉害) Accepted 15 MS 8 K GNU C++ 4.7 826 B 2014-06-25 12:39:18
88371 430B comzyh (楼上们好厉害) Accepted 30 MS 4 K GNU C++ 4.7 826 B 2014-06-25 12:21:01
88370 430B comzyh (楼上们好厉害) AuthorizationError GNU C++ 4.7 826 B 2014-06-25 12:19:41