CF

ID 题号 用户名 运行状态 运行时间 峰值内存 编译器 代码长度 提交时间
133622 92A BD Accepted 30 MS 2004 K GNU C++ 4.7 260 B 2016-06-14 19:00:09
133621 1A BD Submit Failed GNU C++ 4.7 186 B 2016-06-14 18:48:52
133620 1A BD Submit Failed GNU C++ 4.7 166 B 2016-06-14 18:42:46
133618 1A BD Wrong answer on test 1 0 MS 2036 K GNU C++ 4.7 178 B 2016-06-14 18:36:05
133617 4A BD Accepted 30 MS 2184 K GNU C++ 4.7 183 B 2016-06-14 18:31:52
133615 96A BD Accepted 30 MS 2192 K GNU C++ 4.7 368 B 2016-06-14 18:29:23
133610 96A BD Compilation error 0 MS 0 K GNU C++ 4.7 349 B 2016-06-14 18:24:10
133600 236A fei Accepted 30 MS 2184 K GNU C++ 4.7 620 B 2016-06-14 16:18:55
133599 236A fei Time limit exceeded on test 1 1000 MS 2004 K GNU C++ 4.7 615 B 2016-06-14 16:18:27
133598 96A fei Accepted 30 MS 2188 K GNU C++ 4.7 448 B 2016-06-14 16:14:02
133597 96A fei Wrong answer on test 10 30 MS 2188 K GNU C++ 4.7 358 B 2016-06-14 16:07:30
133596 71A fei Accepted 30 MS 2184 K GNU C++ 4.7 320 B 2016-06-14 15:52:00
133595 281A fei Accepted 30 MS 2184 K GNU C++ 4.7 203 B 2016-06-14 15:47:28
133594 110A 594753969 (MD...心态崩了) Accepted 30 MS 2184 K GNU C++ 4.7 504 B 2016-06-14 15:46:23
133593 110A 594753969 (MD...心态崩了) Wrong answer on test 4 30 MS 2036 K GNU C++ 4.7 442 B 2016-06-14 15:44:04
133592 4A fei Accepted 30 MS 2180 K GNU C++ 4.7 279 B 2016-06-14 15:43:40
133591 4A fei Submit Failed GNU C++0x 4 276 B 2016-06-14 15:42:36
133589 82A chbug (交错了交错了) Accepted 15 MS 2184 K GNU C++ 4.7 430 B 2016-06-14 15:40:02
133588 82A chbug (交错了交错了) You have submitted exactly the same code before GNU C++ 4.7 418 B 2016-06-14 15:39:26
133587 4A fei Error GNU C++ 4.7 276 B 2016-06-14 15:37:49
133586 92A 594753969 (MD...心态崩了) Accepted 30 MS 2180 K GNU C++ 4.7 315 B 2016-06-14 15:33:28
133585 82A chbug (交错了交错了) Wrong answer on test 38 15 MS 2180 K GNU C++ 4.7 418 B 2016-06-14 15:33:17
133584 82A chbug (交错了交错了) Wrong answer on test 38 15 MS 2180 K GNU C++ 4.7 419 B 2016-06-14 15:31:20
133583 546A 594753969 (MD...心态崩了) Accepted 15 MS 2044 K GNU C++ 4.7 513 B 2016-06-14 15:21:45
133582 158A 594753969 (MD...心态崩了) Accepted 30 MS 2180 K GNU C++ 4.7 701 B 2016-06-14 15:20:40
133581 546A 594753969 (MD...心态崩了) Wrong answer on test 1 0 MS 2048 K GNU C++ 4.7 478 B 2016-06-14 15:16:16
133580 110A chbug (交错了交错了) Accepted 30 MS 2184 K GNU C++ 4.7 403 B 2016-06-14 15:16:07
133579 546A 594753969 (MD...心态崩了) Wrong answer on test 1 0 MS 2048 K GNU C++ 4.7 478 B 2016-06-14 15:14:51
133578 92A chbug (交错了交错了) Accepted 30 MS 2180 K GNU C++ 4.7 377 B 2016-06-14 15:12:59
133577 158A 594753969 (MD...心态崩了) Wrong answer on test 2 30 MS 2032 K GNU C++ 4.7 382 B 2016-06-14 15:12:49
133576 4A 594753969 (MD...心态崩了) Accepted 30 MS 2180 K GNU C++ 4.7 185 B 2016-06-14 15:09:03
133575 4A chbug (交错了交错了) Accepted 30 MS 2184 K GNU C++ 4.7 283 B 2016-06-14 15:08:57
133574 4A chbug (交错了交错了) Wrong answer on test 8 30 MS 2044 K GNU C++ 4.7 274 B 2016-06-14 15:07:25
133566 110A fei Error GNU C++ 4.7 962 B 2016-06-14 13:47:00
133565 281A fei Error GNU C++ 4.7 170 B 2016-06-14 13:40:27
133564 281A fei Error GNU C++ 4.7 87 B 2016-06-14 13:36:39
133543 136A 18251957668 Accepted 30 MS 2180 K GNU C++ 4.7 210 B 2016-06-14 11:37:04
133532 158A 18251957668 Accepted 62 MS 2180 K GNU C++ 4.7 239 B 2016-06-14 11:25:17
133530 158A 18251957668 Wrong answer on test 3 30 MS 2044 K GNU C++ 4.7 241 B 2016-06-14 11:19:12
133516 110A 18251957668 Accepted 30 MS 2180 K GNU C++ 4.7 478 B 2016-06-14 10:57:51
133515 110A 18251957668 Wrong answer on test 1 30 MS 2024 K GNU C++ 4.7 492 B 2016-06-14 10:55:04
133514 110A 18251957668 Wrong answer on test 4 30 MS 2044 K GNU C++ 4.7 476 B 2016-06-14 10:51:40
133510 110A 18251957668 Wrong answer on test 6 30 MS 2180 K GNU C++ 4.7 317 B 2016-06-14 10:24:26
133509 110A 18251957668 Wrong answer on test 3 30 MS 2036 K GNU C++ 4.7 305 B 2016-06-14 10:21:58
133505 546A 18251957668 Accepted 15 MS 2044 K GNU C++ 4.7 244 B 2016-06-14 10:15:16
133502 82A 18251957668 Accepted 15 MS 2052 K GNU C++ 4.7 907 B 2016-06-14 10:12:55
133500 546A 18251957668 Wrong answer on test 2 15 MS 2032 K GNU C++ 4.7 194 B 2016-06-14 10:08:53
133496 82A 18251957668 Wrong answer on test 8 15 MS 2056 K GNU C++ 4.7 833 B 2016-06-14 10:05:26
133492 82A 18251957668 Wrong answer on test 8 15 MS 2056 K GNU C++ 4.7 833 B 2016-06-14 10:03:05
133388 100C 914107830120 (斯卡雷特) Submit Failed GNU C++ 4.7 138 B 2016-06-13 15:25:02